Opracowanie ekofizjograficzne problemowe dla terenu „Macierowe Bagno”

Autorzy opracowania: dr inż. Mirosław Grzyb, dr inż. Przemysław Wolski, mgr inż. Radosław Dyjak
Współpraca:mgr inż. Katarzyna Zantonowicz, mgr inż. Bożena Wolska, inż. Maciej Nonas

Obiekt Macierowe Bagno położony jest w województwie mazowieckim, w granicach miasta stołecznego Warszawy, Dzielnicy Wesoła. Na terenach pasma lasów pokrywa­jących wschodnie obszary Warszawy. Występują tu rozległe, utrwalone wydmy paraboliczne o wysokości około 10 m. Macierowe Bagno jest największym za­głębieniem bezodpływowym występującym pomiędzy wydmami. Teren ten charakteryzuje się nie tylko dużym zróżnicowaniem rzeźby, ale także dużym zróżnicowaniem zbiorowisk roślinnych. Na obszarze Macierowego Bagna opisano łącznie dwadzieścia zbiorowisk, spośród których trzynaście figuruje w Załączniku I Dyrektywy Siedliskowej Rady 92/43/EWG. Występują tu zagrożenia wynikające z obniżania się poziomu wód podziemnych, co zagraża zbiorowiskom wodnym, torfowiskowym i leśnym – wilgotnym i bagiennym oraz zagrożenia wynikające z braku prowadzenia zabiegów ochrony czynnej. Dlatego, pożądane jest nadanie obiektowi Macierowe Bagno, statusu zespołu przyrodniczo-krajobrazowego, który będzie objęty ochroną czynną. Ochrona czynna obiektu powinna polegać na:
- dozorowaniu obiektu;
- prowadzeniu działań pielęgnacyjnych;
- ochronie terenu przed rozwojem niepożądanych procesów geodynamicznych;
- działań promocyjnych.
Tego rodzaju działania ochronne, dotyczące ochrony przyrody i krajobrazu, o charakterze nieinwestycyjnym można finansować z następujących źródeł:
  1. Gminnego, Powiatowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
  2. Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
  3. EkoFunduszu;
  4. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego;
  5. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko;
  6. Z wykorzystaniem mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
  7. Z wykorzystaniem Instrumentu Finansowego LIFE+.

Warszawa 2006