Program i Projekt Parku Badawczego przy Wyższej Szkole Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Ciechanowie

Autorzy: dr inż. Przemysław Wolski, mgr inż.. Katarzyna Rędzińska, inż. Marcin Szatan, inż. Marek Leśniewski, Grzegorz Zaleski

Celem utworzenia Parku Badawczego jest prowadzenie programu badawczego dotyczącego restytucji potencjalnego siedliska naturalnego na terenie obecnego gruzowiska. Program użytkowy parku łączy funkcje dydaktyczno-badawcze i rekreacyjne. Projektowany układ komunikacyjny dzieli przestrzeń parku na wnętrza o zróżnicowanym charakterze, w których zawarto program dydaktyczno-badawczy i rekreacyjny.
Zasadnicze elementy programu badawczego:
  1. obserwacje reakcji roślin na różne warunki siedliskowe, w tym również adaptacja gatunków rodzimych, nie występujących w ofercie szkółkarskiej, a które ze względu na swe walory oraz znaczenie dla siedliska, należałoby wprowadzić do nasadzeń. Rośliny te byłyby wprowadzane przez studentów metodą transplantacji ze stanowisk naturalnych lub metodą wysiewu na specjalnie przeznaczonych do tego celu poletkach doświadczalnych, i poddawane obserwacji;
  2. równoczesne badania gleb w celu wykazania zmian zachodzących w środowisku glebowym;
  3. obserwacje nad adaptacją miejsca przez różne populacje zwierząt;
  4. obserwacje reakcji zbiorowisk roślinnych na różne formy i intensywność użytkowania.
Elementy programu rekreacyjnego:
  1. komunikacja piesza i rowerowa;
  2. miejsca do siedzenia zlokalizowane przy ścieżkach parkowych;
  3. polana rekreacyjna w centralnej części parku z punktem widokowym;
  4. plaża trawiasta przy zbiorniku wodnym,
  5. kawiarnia i herbaciarnia ogrodowa.
W kompozycji parku wykorzystano istniejącą rzeźbę terenu tworząc tarasowy układ ogrodów.

Warszawa 2005