Koncepcja optymalnego sposobu rekultywacji wyrobiska pomarglowego “Górka” w Trzebini – Praca konkursowa – Organizator UM Trzebinia

Autorzy:
Prof. Zygmunt Kowalski, Instytut Chemii i Technologii Nieorganicznej Politechniki Krakowskiej
Dr inż. Przemysław Wolski, Katedra Architektury Krajobrazu, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
mgr inż.Katarzyna Rędzińska, Katedra Architektury Krajobrazu, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Grzegorz Zaleski, Katedra Architektury Krajobrazu, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
dr Agnieszka Sobczak, Instytut Chemii i Technologii Nieorganicznej Politechniki Krakowskiej

Koncepcja zagospodarowania terenu wyrobiska pomarglowego „Górka” w Trzebini stanowi fragment kompleksowej propozycji rozwiązania złożonego problemu tego składowiska jako ostatni etap prac rekultywacyjnych. Teren opracowania to teren byłego kamieniołomu, na którym znajduje się składowisko i staw o powierzchni około 3 ha. Wyrobisko „Górka” wypełnione jest odpadami stałymi z produkcji tlenku glinu, które zgromadzono na zwałowisku zlokalizowanym w północnej części wyrobiska oraz alkalicznymi odciekami, które tworzą akwen wypełniający południową część wyrobiska, nasycając tym samym zwał odpadów stałych. Na dnie akwenu zalegają ponadto szlamy alkaliczne. Do zbiornika dopływają zanieczyszczone wody - infiltrujące ze wspomnianego składowiska odpadów. Podstawowym problemem ścieków jest wysoka alkaliczność (pH 12-15) zawartych w stawie „Górka”. Niepokojące jest też przesiąkanie ścieków przez dno zbiornika i ich infiltracja do podziemnych zbiorników wód jurajskich i triasowych. Proponowane kompleksowe rozwiązanie problemu składowiska odpadów wyrobiska „Górka” obejmuje:
  1. wypompowanie 50000m3 ścieków ze zbiornika i oczyszczenie ich metodą odwróconej osmozy. Oczyszczone do jakości wód V klasy ścieki zrzucane będą do rzeczki Ropa. Koncentrat solankowy natomiast będzie zestalony i zdeponowany na składowisku zewnętrznym;
  2. usunięcie i przetworzenie do formy produktu betonopodobnego szlamów nagromadzonych na dnie osadnika i wykorzystanie go przy rekultywacji terenu;
  3. odsłonięcie źródeł w północnej części dawnego wyrobiska kamieniołomu w celu odtworzenia pierwotnego reżimu odpływu od źródeł do sztolni;
  4. makroniwelacja terenu (w układzie amfiteatralnym), z odtworzeniem warstwy gleby urodzajnej i urządzeniem zbiornika wodnego, oraz finalna rekultywacja terenu.

Warszawa 2005


Publikacje:
Kowalski Z., 2006: Rekultywacja wyrobiska pomarglowego “Górka” w Trzebini [w:] Czasopismo Techniczne Politechniki Krakowskiej, Kraków, str 291-301