Koncepcja programowo – przestrzenna zagospodarowania wód pościekowych na terenach osiedla Stara Miłosna

Autorzy: dr inż. Przemysław Wolski, dr inż. Elżbieta Myjak – Sokołowska, Dorota Gadomska, Andrzej Wanke, Edward Wiencław

Dla zaprojektowanej oczyszczalni ścieków na terenie osiedla Stara Miłosna zostało cofnięte pozwolenie na odprowadzanie wód pościekowych do Kanału Wawerskiego. Wojewoda warszawski uzależnił uruchomienie oczyszczalnie od zagospodarowania wód pościekowych na terenie osiedla. W tej sytuacji na terenie osiedla wyznaczono miejsca do zlokalizowania filtrów roślinnych i zbiorników do retencjonowania oczyszczonych wód pościekowych. Wody pościekowe po dodatkowym doczyszczeniu w stawach szuwarowych oraz w stawach z otwartą tonią wodną, będą odprowadzone do gruntu. Oczyszczone wody nie będą generować negatywnych oddziaływań na teren osiedla i tereny sąsiadujące, poprawiając przy tym bilans wodny tych terenów. Zostaną one wykorzystane do odbudowy poziomu wód gruntowych i wpłyną na wzbogacenie szaty roślinnej w osiedlu. Zespół zbiorników wodnych umożliwi stworzenie atrakcyjnego kompleksu terenów zieleni i terenów rekreacyjnych osiedla.
Oczyszczone wody będą mogły być wykorzystywane w okresie letnim do zasilania instalacji nawadniających na terenie osiedla. Oczyszczone wody pościekowe, pompowane będą do filtrów roślinnych następnie do stawów retencyjnych, a z nich nadmiary wód będą przekazywane do stawów filtracyjnych. W celu kontroli jakości wód zaprojektowano system monitoringu. Zaprojektowano dwa filtry szuwarowe, trzy stawy filtracyjne i cztery, uszczelnione zbiorniki o łącznej powierzchni 1,73 ha. Kształt i lokalizacja projektowanych zbiorników wodnych podyktowane były przede wszystkim potrzebą zachowania istniejącej szaty roślinnej. Niewielkie straty wody z przesięków będą odprowadzone drenażem do trzech filtrów gruntowych. Tereny położone wokół stawów przeznaczono na cele rekreacyjne. Na potrzeby eksploatacji i rekreacji przewiduje się wybudowanie pawilonów administracyjnych, garaży i obiektów gastronomicznych oraz szatni i hangarów na sprzęt pływający. Budynki będą częściowo ukryte w nasypach. Projektowany system zbiorników wodnych i biotopów bliski jest koncepcjom stosowanym w wielu krajach, jako działania kompensujące szkody powstające w krajobrazie pod wpływem różnych działań inwestycyjnych.

Warszawa 1995


Publikacje:
Wolski P. i inni, 1997: Gospodarowanie wodami pościekowymi w osiedlach mieszkaniowych na przykładzie osiedla Stara Miłosna [w:] Problemy ekologii krajobrazu, tom 1. Zastosowania ekologii krajobrazu w ekorozwoju. Uniwersytet Warszawski. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych. Zakład Geoekologii. Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu, Warszawa: 172 - 176