Program Ochrony Skarpy Ursynowskiej na odcinku od Gucina Gaju do Powsina – modelowe rozwiązania z zakresu ochrony i kształtowania krajobrazu terenów miejskich o szczególnych funkcjach przyrodniczych i kulturowych. ECOINVEST na zlecenie Gminy Ursynów, Warszawa, 1997

Autorzy: Dr inż. Przemysław Wolski i in.

Podstawą programu Ochrony Skarpy Ursynowskiej jest koncepcja utworzenia, na jej terenach, i w jej bezpośrednim sąsiedztwie, parku linearnego, połączonego z systemem parków linearnych południowych terenów Warszawy. Koncepcja zakłada połączenie istniejących obiektów historycznych: ogrodu Gucina Gaju, parku w Ursynowie, oraz parku w Natolinie, z zachowanymi w bardzo dobrym stanie pięknymi terenami, położonymi pod Skarpą Ursynowską, na których projektowane są założenia ogrodowe. Istniejące obiekty historyczne ze Skarpą tworzą system przyrodniczo-kulturowy, wymagający aktywnych form ochrony przed degradacją poprzez przypisanie terenom położonym w sąsiedztwie skarpy konkretnych funkcji, niekolidujących z ich funkcjami przyrodniczymi. Jest to ochrona polegająca na odpowiednim przystosowaniu terenów dla celów rekreacji i sprawowaniu stałej opieki nad nimi, z uwzględnieniem warunków ochrony. Obiekty te połączone będą projektowanymi ulicami i drogami dla ruchu rekreacyjnego. Główne trakty umożliwią przejażdżki powozami oraz dojazd samochodem dla niepełnosprawnych i obsługi terenu. Zimą część dróg może być wykorzystana do uprawiania narciarstwa śladowego. W punktach węzłowych Parku zlokalizowane będą obiekty gastronomiczne, toalety, deszczochrony, studnie z pitną wodą, parkingi dla rowerów i miejsca postoju dla koni. Odrębną kategorią wyposażenia Parku będą miejsca do wypoczynku zlokalizowane w rejonach atrakcyjnych widokowo oraz w pobliżu obiektów przyrodniczych, godnych obserwacji i kontemplacji. Ochrona Skarpy powinna stanowić priorytet wszystkich działań w jej rejonie. Postuluje się utworzenie Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Skarpa Ursynowska wraz z otuliną, w granicach ustalonych w programie Ochrony Skarpy Ursynowskiej. Program Ochrony Skarpy Ursynowskiej zawiera wytyczne do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Warszawa 1997


Publikacje:
Wolski P. 1998: Koncepcja ochrony wartościowych krajobrazów miejskich na przykładzie parku linearnego Skarpa Ursynowska, [w] Ochrona Dziedzictwa kulturowego w Polsce, Wydawnictwo SGGW, Warszawa:289-291
Wolski P. 1999: Modelowa koncepcja ochrony wartościowych krajobrazów miejskich, [w] Geoekologiczne podstawy badania i planowania krajobrazu rekreacyjnego, Problemy ekologii krajobrazu - tom 5, red. Pietrzak M., Unidruk S..C., Poznań: 125 - 133