Ochrona krajobrazu i systemu terenów zieleni w Programie Ochrony Środowiska miasta stołecznego Warszawy

Autorzy: dr inż. Przemysław Wolski, dr. hab. Barbara Szulczewska

Program ochrony środowiska Warszawy jest programem powiatowo-gminnym. Celem „Programu…” było opracowanie kierunków i zadań do realizacji polityki ekologicznej państwa oraz wytyczenie działań zmierzających do poprawy stanu środowiska i jakości życia mieszkańców zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. „Program…” uwzględnia uwarunkowania strategiczne zawarte w dokumentach planistycznych na szczeblu krajowym i wojewódzkim takich jak: Polityka Ekologiczna Państwa, II Polityka Ekologiczna Państwa, Długookresowa strategia trwałego i zrównoważonego rozwoju Polska 2025, Program wykonawczy do II Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2002-2010, Program Ochrony Środowiska dla Województwa Mazowieckiego, Krajowy Plan Gospodarki Odpadami, Plan Gospodarki Odpadami w Województwie Mazowieckim, Projekt Planu Gospodarki Odpadami dla m. st,. Warszawy na lata 2004-2011. Program zawiera:
- analizę i ocenę aktualnego stanu środowiska w poszczególnych jego komponentach;
- uwarunkowania zewnętrze i wewnętrzne programu;
- założenia ochrony środowiska dla gminy do 2011 r. w następującym ujęciu: poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego, ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne użytkowanie zasobów przyrody, zrównoważone wykorzystanie surowców, materiałów, wody i energii oraz zagadnienia o charakterze systemowym;
- cele i zadania krótkookresowe (2004-2007) i długookresowe do 2011 r.;
- aspekty finansowe realizacji programu;
- system monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów;
- zadaniowy program operacyjny dla gminy na lata 204-2011 dla poszczególnych elementów środowiska.
Cele i działania proponowane w „Programie…” nakierowane są na tworzenie warunków dla takich zachowań ogółu społeczeństwa m.st. Warszawy, które służyć będą poprawie stanu środowiska i warunków życia mieszkańców przy zachowaniu walorów środowiska naturalnego na terenie miasta.

Warszawa 2005