Studium Zagospodarowania terenów Miasteczka Wilanów o niskiej intensywności zabudowy. Opracowanie urbanistyczne

Autorzy: arch. Krzysztof Chwalibóg, arch. kraj. Przemysław Wolski
Współpraca: arch. Maja Hałatek, arch. kraj. Artur Bronisz

Celem studium jest wskazanie kierunku i form zagospodarowania terenów położonych w granicach wyznaczonych przez Skarpę Ursynowską (na odcinku od Parku Natolińskiego do przedłużenia ul. Ciszewskiego) oraz przez projektowaną ul. Zdrową. Podstawą opracowania były analizy uwarunkowań fizjograficznych, kulturowych oraz struktury własności oraz ustalenie mpzp Wilanowa Zachodniego w zakresie gospodarowania wodami opadowymi.
Koncepcja uwzględnia ograniczenia wynikające z uwarunkowań fizjograficznych, ograniczenie odprowadzania wód deszczowych do Potoku Służewieckiego i Jez. Powsinkowskiego, dostosowanie form zagospodarowania do podstawowej dominanty krajobrazowej – Skarpy Ursynowskiej – stopniowanie intensywności i wysokości zabudowy, utworzenie funkcjonalnej sieci dostępnych publicznie ciągów rekreacyjnych umożliwiających łączność rekreacyjną w skali całego miasta, łączenie funkcji hydrologicznych z funkcjami rekreacyjnymi (retencja w projektowanych zbiornikach wodnych), dostępność terenów dla ruchu pieszego i rowerowego, ograniczenie i eliminowanie tranzytowego ruchu samochodowego, wykorzystanie terenów podskarpowych dla retencjonowania wód opadowych i dla rekreacji.
Koncepcja pozwala na zapewnienie wysokiego standardu warunków zamieszkania ze względu na: - dogodną obsługę komunikacyjną osiedli wzdłuż ulicy zdrowej;
- maksymalne ograniczenie uciążliwości komunikacyjnych (układ sięgaczowy);
- dobrą dostępność do terenów zieleni;
- kameralność.

Warszawa 2005